Obchodné podmienky

1 Všeobecné obchodné podmienky

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť pxl plus s.r.o., Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 46471618, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 28880/V. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim a/alebo objednávateľom, ktorým môže byť spotrebiteľ, podnikateľ alebo iný právny subjekt objednávajúci tovar u predávajúceho.
  2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
  3. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely všeobecných obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
  4. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru, ktorý predáva predávajúci prostredníctvom svojej internetovej stránky www.mojkalendar.sk , t.j. kalendáre z vlastných fotiek a obrazy z vlastných fotiek. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. (ďalej len „kúpna zmluva“)
  5. Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup na internetovej stránke www.mojkalendar.sk . Kontaktné údaje: telefón 0944 500 670, email: info@mojkalendar.sk , www.mojkalendar.sk .
  6. Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to po dobu 14-tich dní odo dňa realizácie objednávky kupujúcim.
  7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  8. Zoznam tovaru v cenníkoch, alebo na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci, nie je katalógom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
  9. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovú stránku, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
  10. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
  11. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie (telefonické, e-mailové, SMS) o akceptovaní objednávky realizované po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru predávajúcim. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikujú. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
  12. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.


2 Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho na prepravu potrebným spôsobom, ktorý uzná predávajúci spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca,
  b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  c) odovzdať (zaslať) kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe daňový doklad.
 2. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 3. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie ceny tovaru stanovenej predávajúcim a všetkých nákladov na dopravu tovaru ku kupujúcemu. Do celkovej ceny tovaru sú zarátané náklady na dopravu a dodanie, ktoré zabezpečuje doručovateľ za cenu uverejnenú v Prílohe č. 1. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému, predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

3 Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať a zaplatiť objednaný tovar bez možnosti odmietnutia,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v objednávke tovaru. Miestom sa rozumie územie Slovenskej republiky.
 2. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 3. Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.


4 Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa platného cenníka na internetovej stránky predávajúceho. V cene tovarov nie je zahrnutá cena za dodanie a dopravu tovaru. Cena za dodanie a dopravu tovaru je v Prílohe č. 1.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť za predpokladu, že je dostupný tovar u predávajúceho v lehote do 14-tich dní od objednávky tovaru. V prípade, že predávajúci nie je schopný objednávku splniť z dôvodov na strane dodávateľov je povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a zmluva sa zruší uplynutím 14.-tich dní od objednávky tovaru kupujúcim.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho. V prípade, ak kupujúci, ktorý je podnikateľom, tovar neprevezme do 3 dní od zaslania tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať takémuto kupujúcemu náklady na skladné a iné náklady za každý deň, ktoré vzniknú predávajúcemu. Ak kupujúci ktorý je podnikateľom, tovar neprevezme a predávajúcemu prepravca tovar vráti späť, takýto kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s prepravou ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, na uskladnenie a prepravu späť ku predávajúcemu.
 4. Parametre, vlastnosti a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, cenníkoch, letákoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 5. Miestom dodania tovaru kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, je miesto uvedené v objednávke ako sídlo kupujúceho a ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom mieste dodania ako je sídlo kupujúceho.
 6. Miestom dodania tovaru kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je miesto uvedené v objednávke ako bydlisko kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom mieste dodania ako je bydlisko kupujúceho.
 7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim odstúpiť od objednávky, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od objednávky.


5 Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru stanovenú platnými cenníkmi  (ďalej len „kúpna cena“) a náklady spojené s dodaním a doručením tovaru na adresu kupujúceho prepravcovi, alebo podľa priloženého (zaslaného) daňového dokladu prevodom na účet najneskôr v deň splatnosti daňového dokladu. Zaplatenou čiastkou sa rozumie disponibilita na účte predávajúceho. V prípade osobného odberu objednaného tovaru, je kupujúci povinný zaplatiť za objednaný tovar pri prevzatí.

 1. Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné. Na internetovej stránke sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dodanie a dopravu, ktoré sú uvádzané v Prílohe č. 1.
 2. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


6 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, prevzatím tovaru a od momentu, kedy prešlo vlastníctvo tovaru na kupujúceho, predávajúci nezodpovedá za finančné, hmotné, nehmotné škody a iné škody vzniknuté kupujúcemu ani tretím stranám, a to aj napriek tomu, že vznik tieto škody bolo možné predvídať.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý je podnikateľom v čase, keď prevezme tovar od prepravcu/pri osobnom odbere od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a tento kupujúci tovar neprevezme.


7 Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho.
 4. Kupujúci nemôže uplatniť reklamáciu na tovar, ak tovar nebol zakúpený u predávajúceho.
 5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 8. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru do sídla predávajúceho vrátane daňového dokladu o zaplatení (resp. jeho kópie).
 9. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho, ktoré je zároveň jeho jedinou prevádzkarňou, v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že k tovaru doloží presný popis závady na tovare a doručí ho predávajúcemu. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  1. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu,
  2. doručenie kópie daňového dokladu o zaplatení kupujúceho ku predávajúcemu.
 10. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle.
 11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim.
 13. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 14. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi obratom. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Kupujúci berie na vedomie, že potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 15. Náklady spojené s prepravou tovaru ku predávajúcemu znáša v plnom rozsahu kupujúci. Ak bude reklamácia uznaná ako odôvodnená a bude uznaná, môže si kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nárokovať preplatenie nákladov spojených s dopravou ku predávajúcemu. Ak bude reklamácia považovaná za opodstatnenú a bude uznaná, náklady spojené s prepravou tovaru ku kupujúcemu znáša predávajúci. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom,  má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Nevyhnutné náklady sú chápané ako najnutnejšie.
 16. Ak reklamácia bola predávajúcim posúdená ako neopodstatnená, budú všetky náklady spojené s posúdením reklamácie a prepravou tovaru ku predávajúcemu účtované kupujúcemu.
 17. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súhlasil s prevzatím tovaru v takom stave, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 18. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný alebo reklamovaný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami.
 19. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim, ktorý je podnikateľom, zaniká:
  – nepredložením dokladu o zaplatení (resp. jeho kópie), dodacieho listu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež nedoložením dokladu o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak,
  – neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  – uplynutím záručnej doby tovaru,
  – mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prepravcom,
  – používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  – nevhodným zaobchádzaním s tovarom,
  – poškodením tovaru nevhodným zaobchádzaním v s bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
  – poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  – poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  – neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom,
  – zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.
 20. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar, v rozsahu, v akom mu bol doručený, vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.
 21. Práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom pri uplatnení zákonnej záruky:
  – ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
  – ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
  – ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 22. Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom, voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná tento kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
 23. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.
 24. Ak si kupujúci, ktorým je spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
 25. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže takýto kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 26. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho, ktorý je podnikateľom, a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) zaslaním opraveného tovaru,
  b) výmenou tovaru,
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru,
  g) používaním tovaru na iný účel ako bol určený
 27. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Táto doba sa nevzťahuje na tovar spotrebného charakteru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 28. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 29. Predavajúci nezodpovedá za gramatické a štylistické chyby v kalendáriach. Nie je to dôvodom na vrátenie tovaru.
 30. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
  a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
  b) predávajúci vadný tovar vymení.

 

8 Bezpečnosť, osobné údaje a ich ochrana a ochrana informácií

 1. V rámci reklamačného konania predávajúci od kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, vyžaduje nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu vrátane PSC, telefónne číslo, e-mailová adresa a od kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, vyžaduje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom dáva predávajúcemu súhlas na využitie e-mailovej adresy kupujúceho pre marketingové účely predávajúceho, hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, sms, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeným na adrese sídla predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu.
 4. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
 5. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. cookies tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.


9 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci si voči kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, vyhradzuje právo odstúpiť od plnenia objednávky, alebo kúpnej zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

 1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z iných ako zo zákonných dôvodov podľa zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. Objednávateľ však nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak vady diela neoznámil včas zhotoviteľovi.
 1. Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri tovare vyhotovenom na objednávku či na zákazku, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý je podnikateľom, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre konkrétneho kupujúceho, ktorý je podnikateľom, pokiaľ bol takýto tovar na základe záväznej objednávky kupujúceho daný do výroby.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci, ktorý je podnikateľom, urobiť písomnou formou. Adresa pre zasielanie odstúpenia a tovaru je adresa prevádzky predávajúceho: pxl plus s.r.o., Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie – najmä číslo účtu a poštovú adresu. Pokiaľ kupujúci pri objednávke uhradil kúpnu cenu a následne platne odstúpil od zmluvy, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 2. Adresa pre zasielanie odstúpenia a tovaru je adresa prevádzky predávajúceho: pxl plus s.r.o., Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.
 3. Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri tovare vyhotovenom na objednávku či na zákazku, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre konkrétneho kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, pokiaľ bol takýto tovar na základe záväznej objednávky kupujúceho daný do výroby. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom na ustanovenie § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorého uvedené vyplýva.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie – najmä číslo účtu a poštovú adresu. Pokiaľ kupujúci pri objednávke vykonal úhradu podľa tejto zmluvy a následne platne odstúpil od zmluvy, predávajúci mu vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.
 5. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, predávajúci odporúča pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho uvedený v bode 8., tohto článku všeobecných obchodných podmienok, spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
 1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu na internetovej stránke predávajúceho v Prílohe č. 2.

 

10 Autorské práva a šírenie obsahu

 1. Autorské práva k stránkam www.mojkalendar.sk sú majetkom predávajúceho.
 2. Obsah stránky www.mojkalendar.sk je majetkom predávajúceho, a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje.
 3. Obsah stránky a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria jej súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok www.mojkalendar.sk.
 4. Obsah stránok www.mojkalendar.sk môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia.

 

11 Komentáre

  1. Predávajúci oceňuje komentáre kupujúcich, návrhy a pripomienky k stránkam www.mojkalendar.sk . Nie je však schopný odpovedať na všetky jednotlivo.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú nám v tejto súvislosti doručí ktokoľvek. Používaním stránok www.mojkalendar.sk užívateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať, a preto doporučuje, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky www.mojkalendar.sk overil, že s ich znením súhlasí.

 

12 Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, telefonicky alebo osobne.
 5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 6. Pokiaľ kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 8. V prípade sporu s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, o akýkoľvek pojem týchto obchodných podmienok platí vyjadrenie podané štatutárnym zástupcom predávajúceho.
 9. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a bezvýhradne v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Spišskej Novej Vsi dňa 31.8.2017

 

Príloha č. 1

CENNÍK ZA DODANIE

Osobný odber

Duklianska 38/887, Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, Slovenská republika – bezplatne

Packeta

Výdajné miesto – 2,90 Eur
Doručenie na adresu – 4,50 Eur

Príloha č. 2

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci: obchodná spoločnosť pxl plus s.r.o., Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 46471618, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 28880/V.

Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.3), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@mojkalendar.sk . Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu sídla predávajúceho: Duklianska 38/887, Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, Slovenská republika alebo priniesť osobne na adresu sídla predávajúceho, ktorá je zároveň predajňou predávajúceho. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

4. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a.) Pri doručení prepravcom:

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

b.) Osobný odber na prevádzke:

Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť najneskôr v deň prevzatia. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

   • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
   • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
   • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
   • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
   • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci *:

pxl plus s.r.o., Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 46471618, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 28880/V.

Kupujúci (spotrebiteľ **):

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

• Číslo faktúry: ………………………………………………………………………………………………..

• Popis tovaru/služby: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

• Meno a priezvisko spotrebiteľa: ……………………………………………………………………….

• Adresa spotrebiteľa: ……………………………………………………………………………………….

• Číslo účtu v tvare IBAN a kód banky: ………………………………………………………………..

• Dôvod odstúpenia (nepovinné): ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum ……………………………….. Podpis …………………………………